Барање за услуга

Податоци за барателот (* задолжително поле)

Име (подносител на барањето) *
Контакт телефон *
Контакт e-mail адреса *

Податоци за фотонапонската централа (ФЕЦ)

Име на фотонапонска електрична централа
Наведете го името на фотонапонската електрична централа (ФЕЦ) за која се однесува барањето
Локација на ФЕЦ (Општина) *
Локација на ФЕЦ (Населено место) *
Вкупна инсталирана моќност на централата [kW]
Вкупно инсталирани фотонапонски панели
Тип на фотонапонски панели
Моќност на фотонапонски панели [W]
Тип на централа (поставеност)
Вкупно инсталирани инвертери (количина)
Тип на инсталиран(и) инвертер(и)
Овде внесете го типот на инсталиран(и) инвертер(и)
Доставена техничка документација
* Барателот на услуга потребно е да достави техничка документација (проект, цртежи) на info@entech.mk
Дали на локацијата постои употреблив водоводен приклучокБарање за услуга

Тип на услуга што се бараОстанато (коментар / забелешка)
Текстот треба да содржи максимално 256 карактери